Thallium chlorate

Key 21169 
Name Thallium chlorate 
Picture  
Synonyms Chloric acid, thallium salt; Chloric acid, thallium(1+) salt (8CI,9CI); 
CAS-No. 13453-30-0 
EC-No.  
Index-No. 081-002-00-9  
Molecule formula Cl-O3-Tl 
Molecule weight 287.83 
Product Type
Fare
GHS pictogram(s) GHS06  GHS08  GHS09 
4  H300-H330-H373-H411 
H300 Livsfarlig ved indtagelse.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
6  P260-P264-P273-P284-P301 + P310-P310 
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264 Vask ... grundigt efter brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P284 Anvend åndedrætsværn.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
H/P-source SDNA12 
Threshold limit value Thalliumforbindelser: 0,1 mg/m3 (beregnet som Tl) Hudgennemtrængelig 
Threshold limit value source GV2011DK 
Long-term effects TER 
RTECS FO0600000 
Literature references BRN 16940596; 
Last update: Friday, December 7, 2012 - 10:38:24